Το πρόγραμμα

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) και η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), ως συνδικαιούχοι, αναλαμβάνουν την υλοποίηση της Πράξης “Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου”, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και είναι υποψήφια προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στο ΕΠ ««Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Η Πράξη αποσκοπεί στη συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 4.000 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, σε αντικείμενα του Λιανικού Εμπορίου και ο εφοδιασμός τους με τις κατάλληλες γνώσεις και μεθοδολογίες ώστε να επανενταχθούν απρόσκοπτα τα επόμενα χρόνια στην ελληνική αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στον κλάδο.

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση). Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί στις εξής διαδοχικές φάσεις: Φάση Α: α’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών Φάση Β: α’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 100 ωρών Φάση Γ: β’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών Φάση Δ: β’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 160 ωρών

Α’ Κύκλος ΑιτήσεωνB’ Κύκλος Αιτήσεων, Γ’ Κύκλος ΑιτήσεωνΔ΄Κύκλος ΑιτήσεωνΕ΄Κύκλος Αιτήσεων

Οδηγός Υλοποίησης για τις Επιχειρήσεις Πρακτικής Άσκησης  Για να κατεβάσετε τον Οδηγό Υλοποίησης για τις Επιχειρήσεις Πρακτικής Άσκησης πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο doc)  ή σε μορφή pdf μόνο τα Παραρτήματα του Οδηγού (Υπεύθυνες Δηλώσεις), που αφορούν:

  1. τις επιχειρήσεις που δεν απασχολούν εργαζόμενους, πατήστε εδώ.
  2. τις επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους εξαρτημένης εργασίας, πατήστε εδώ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης