Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις στο νέο πρόγραμμα με τίτλο «Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για 15.000 άνεργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας».
Το πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης και πρακτικής άσκησης σε 19 ειδικότητες αιχμής στους τομείς της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics), του Λιανικού Εμπορίου, της Εξωστρέφειας και του Διεθνούς Εμπορίου και της Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), έχει συνολικό προϋπολογισμό 39,75 εκατ. ευρώ και απευθύνεται σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν αμοιβή 1.471 ευρώ. Στις καινοτομίες του προγράμματος περιλαμβάνονται:

• Εναλλαγή κατάρτισης και πρακτική άσκησης σε επιχειρήσεις, διάρκειας 260 ωρών, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή αφομοίωση των γνώσεων στους ανέργους.

• Κατάρτιση των ωφελουμένων με συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών τα οποία βασίζονται στα εγκεκριμένα επαγγελματικά περιγράμματα από τον ΕΟΠΠΕΠ.

 • Πιστοποίηση προσόντων των ωφελουμένων.

• Δημιουργία ειδικού μητρώου των επιχειρήσεων των κλάδων, ανά ειδικότητα και περιοχή, μέσω του οποίου οι εταιρείες θα ζητούν άνεργους για πρακτική άσκηση.

Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις στις οποίες θα κάνουν πρακτική άσκηση οι άνεργοι δεν θα επιτρέπεται να προβούν σε μείωση του προσωπικού τους, για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι:

• έχουν γεννηθεί από 1.1.1992 μέχρι και 31.12.1997

• είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

• είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

• δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

• έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετράμηνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Για την επιλογή των ανέργων λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια της συνεχόμενης ανεργίας, όπως και το ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (φορολογικό έτος 2014).

Αιτήσεις
Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ ανέργους θα διαρκέσει έως τις 8 Μαϊου. Η αίτηση συμμετοχής, ανάλογα με την ειδικότητά τους, υποβάλλεται στις ειδικά διαμορφωμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες: www.logistics-eede.grwww.esee-emporio.gr,www.exagogiko-eede.gr και http://edu.sepe.gr

 

Οι ειδικότητες του προγράμματος
Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
• Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης
• Στέλεχος διαμεταφοράς προϊόντων / διαλογέας
• Στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας
• Υπάλληλος γραφείου / διοικητικής υποστήριξης (logistics)
Λιανικό Εμπόριο
• Πωλητής λιανικής
• Εξωτερικός πωλητής
• Στέλεχος εξαγωγικού εμπορίου
• Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης
• Υπάλληλος γραφείου
• Προωθητής πωλήσεων λιανικού εμπορίου (merchandiser)
Εξαγωγικό Εμπόριο
• Στέλεχος διαχείρισης εξαγωγικών δραστηριοτήτων
• Στέλεχος διεθνούς εμπορίου και εξωστρέφειας
• Στέλεχος εξαγωγικού εμπορίου
• Υπάλληλος γραφείου διοικητικής υποστήριξης (εξαγωγών)
Τεχνολογίες των Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
• Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων (Computer & Network Technician)
• Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (Software Specialist)
• Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών (Web & Mobile apps Specialist)
• Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων (Database Developer)
• Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής (IT Security Specialist).

Κάνε την αίτηση σου εδώ έως 08 Μαϊου 2016!!!