ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  • ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

    Βεβαίωση από την υπηρεσία σας ότι σας παρέχεται η δυνατότητα να προσφέρετε στον ιδιωτικό τομέα.

 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Τίτλος Σπουδών
  • Μεταπτυχιακός – Διδακτορικός τίτλος (αν υπάρχει)
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Βεβαίωση Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ