Ιδιαίτερη προσέγγιση

Το TIE υιοθετεί μία ιδιαίτερη εξεταστική προσέγγιση κατά την οποία οι 4 γλωσσικές δεξιότητες (Speaking, Reading, Listening and Writing) εξετάζονται ολιστικά και όχι διακριτά όπως συμβαίνει στην πλειοψηφία των υπόλοιπων παραδοσιακών εξεταστικών συστημάτων. Με αυτό τον τρόπο οι επιμέρους γλωσσικές δεξιότητες αντιμετωπίζονται ως αλληλένδετες και εξαρτώμενες η μία από την άλλη, όπως ακριβώς συμβαίνει στην πραγματική ζωή!

Δομή της Εξέτασης

Η εξέταση του ΤΙΕ αποτελείται από 2 μέρη:

  • Την Προφορική εξέταση (Spoken TIE Exam) κατά την οποία εξετάζονται και αξιολογούνται οι ικανότητες παραγωγής και κατανόησης προφορικού λόγου (Speaking and Listening)
  • Τη Γραπτή εξέταση (Written TIE Exam) κατά την οποία εξετάζονται και αξιολογούνται οι ικανότητες παραγωγής και κατανόησης γραπτού λόγου (Writing and Reading)

Καινοτομία

Το ΤΙΕ προωθεί τη χρήση αυθεντικού υλικού από τον υποψήφιο. Τόσο κατά την Προφορική όσο και κατά τη Γραπτή εξέταση TIE, οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα / δοκιμασίες σχετικά με τρεις εργασίες που έχουν προετοιμάσει πριν την εξέταση (Prepared Tasks). Στο πλαίσιο των τριών αυτών εργασιών, οι υποψήφιοι έχουν το πλεονέκτημα να επιλέξουν τα δικά τους θέματα και υλικά με βάση τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και να προετοιμαστούν κατάλληλα στην τάξη ώστε να μπορέσουν να τα αναπτύξουν με επιτυχία την ημέρα της εξέτασης.

Achievement Test

Στο TIE, οι υποψήφιοι αποκτούν πιστοποιητικό ανάλογο του επιπέδου που πέτυχαν την ημέρα της εξέτασης. Με άλλα λόγια, ο υποψήφιος μπορεί με βάση την επίδοσή του να επιτύχει πιστοποιητικό υψηλότερου ή και χαμηλότερου επίπεδου από εκείνο που στόχευε αρχικά.

Εκπαιδευτικά Πλεονεκτήματα

Διεθνής αναγνώριση με τη σφραγίδα του OFQUAL

Το TIE απονέμεται από το Gatehouse Awards, έναν από τους κορυφαίους Βρετανικούς φορείς απονομής πιστοποιητικών. Το Gatehouse Awards είναι διαπιστευμένο από το OFQUAL, τον μεγαλύτερο Βρετανικό οργανισμό διαπίστευσης των φορέων απονομής πιστοποιητικών και των ίδιων των πιστοποιητικών που εκδίδουν (δείτε την αναγνώριση του κάθε επιπέδου εδώ: B1, B2, C1,C2).
Συνεπώς: το ΤΙΕ έχει διεθνές κύρος, αναγνώριση και αξιοπιστία.

Συμμετοχή στον σχεδιασμό της εξέτασης

Ο υποψήφιος επιλέγει ένα σημαντικό μέρος των θεματικών αντικειμένων στα οποία θα εξεταστεί (Ρrepared tasks). Έτσι, μπορεί να επιλέξει και να προετοιμάσει θεματικά αντικείμενα τα οποία τον/την ενδιαφέρουν. Με αυτό τον τρόπο, αποκτά εκπαιδευτικό κίνητρο διότι μαθαίνει να μιλάει και να γράφει και για θέματα που τον/την ενδιαφέρουν και όχι μόνο για ότι έχει επιλέξει ο συγγραφέας ενός course book.

Εξετάσεις κάθε μήνα

Με εξετάσεις ΤΙΕ κάθε μήνα (καθώς και με τις On Demand εξεταστικές για εκπαιδευτήρια διαθέσιμες σε οποιαδήποτε ημερομηνία του χρόνου) ο υποψήφιος ή το τμήμα δίνουν εξετάσεις όταν είναι έτοιμοι και όχι μόνο τους μήνες Μάιο και Δεκέμβριο. Αυτό σημαίνει ότι ο/η καθηγητής/τρια μπορεί να προσαρμόσει το διδακτικό χρόνο ανάλογα με την ετοιμότητα των υποψηφίων.

Αναγνώριση από το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα Β1 έως και C2

Οι κάτοχοι πιστοποιητικών ΤΙΕ είναι απολύτως κατοχυρωμένοι για διαγωνισμούς/προκηρύξεις Δημοσίου ή θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό τομέα.

Είναι Achievement Test

Το Achievement Test σημαίνει ότι ο υποψήφιος μπορεί να αποκτήσει πιστοποιητικό ανάλογο του επιπέδου που πέτυχε στις εξετάσεις, είτε χαμηλότερο είτε υψηλότερο. Άρα ο υποψήφιος έχει ελάχιστες πιθανότητες να αποτύχει.

*Προϋποθέσεις Πιστοποίησης

Διαβαθμισμένη εξέταση B2-C2: Ο υποψήφιος λαμβάνει πιστοποιητικό εφόσον η απόδοσή του είναι τουλάχιστον επιπέδου Β1. Σε περίπτωση που το επίπεδο γλωσσομάθειάς του αξιολογηθεί ως χαμηλότερο από Β1, τότε δεν λαμβάνει πιστοποιητικό.

Διαβαθμισμένη εξέταση A1-B1: Ο υποψήφιος λαμβάνει πιστοποιητικό εφόσον η απόδοσή του είναι τουλάχιστον επιπέδου A1. Σε περίπτωση που το επίπεδο γλωσσομάθειάς του αξιολογηθεί ως χαμηλότερο από Α1, τότε δεν λαμβάνει πιστοποιητικό.

Θεματικά αντικείμενα καθημερινού ενδιαφέροντος

Ο υποψήφιος εκπαιδεύεται να επικοινωνεί στην αγγλική γλώσσα σε θέματα που θα αντιμετωπίζει στην καθημερινή του ζωή και όχι σε θέματα που θα αντιμετωπίσει μόνο μία φορά στις εξετάσεις.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Το TIE μπορεί να πλαισιωθεί από βιβλία που έχουν δημιουργηθεί για την υποστήριξή του, καθώς επίσης και από την ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα Flex English που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία σε προνομιακή τιμή για τους μαθητές.

Οικονομικά Πλεονεκτήματα

Κόστος Σεμιναρίου :   Β1-Β2  Για ανέργους 300 € / Για εργαζομένους 350 €

                                       C1-C2  Για ανέργους 370 € / Για εργαζομένους 420 €

 Δωρεάν επανεξέταση (Free Resit)

Δωρεάν επανεξέταση δικαιούνται οι υποψήφιοι που δεν κατάφεραν να πετύχουν το δηλωθέν επίπεδο (ή και ανώτερο) σε ένα από τα δύο μέρη της εξέτασης (προφορικό ή γραπτό). Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να ξαναδώσουν το μέρος της εξέτασης στο οποίο απέτυχαν εντός 6 μηνών από την ημερομηνία της πρώτης εξέτασης (δείτε λεπτομέρειες).

Δεύτερη ευκαιρία (Second Chance)

Δεύτερη ευκαιρία δικαιούνται οι υποψήφιοι που δεν πέτυχαν σε κανένα από τα δύο μέρη της εξέτασης το δηλωθέν επίπεδο και κατά συνέπεια δεν δικαιούνται δωρεάν επανεξέταση.
Οι υποψήφιοι εκείνοι έχουν το δικαίωμα να ξαναδώσουν και τα δύο μέρη της εξέτασης ΤΙΕ στην τιμή των 80€ για τα επίπεδα Β2, C1, C2 και 40€ για τα επίπεδα Α1, Α2, Β1. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση του δικαιώματος της Δεύτερης Ευκαιρίας εντός 2 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων της πρώτης εξέτασης (δείτε λεπτομέρειες).

Εκπαιδευτικό υλικό σε προνομιακή τιμή

Το TIE προσφέρει σε προνομιακή τιμή το παρακάτω εκπαιδευτικό υλικό:

  • Βιβλία Interactive Skills
  • Interactive Skills Β1-Β2: 15€
  • Interactive Skills C1-C2: 20€
  • Βιβλία Test of Interactive English Skills Series
  • Building up your TIE skills B1 to B2: 25€
  • Mastering your TIE skills C1 to C2: 28€