Αναμένεται να ανακοινωθεί αρχές Μαΐου του 2020, το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Αφορά ηλικίες: 18-67 ετών

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • 8μηνη απασχόληση σε δήμους
  • Υποχρεωτική Κατάρτιση 150 ωρών σε θέματα ΤΠΕ (Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών)
  • Επαγγελματική – Συμβουλευτική Συνεδρία
  • Απόκτηση Πιστοποίησης πληροφορικής

Ειδικότητες για το νομό Κοζάνης:

  • ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας, Γεωπόνων, Δασκάλων, Διοικητικών, Θεατρολόγων, Ιστορίας Αρχαιολογίας, Κτηνιάτρων, Οικονομολόγων Λογιστών, Περιβάλλοντος, Πληροφορικής, Πολιτικών Μηχανικών, Φυσικής Αγωγής
  • ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, Βιβλιοθηκονομίας, Βρεφονηπιοκόμων, Διοικητικών, Οικονομολόγων Λογιστών, Λογοθεραπευτών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Νοσηλευτών, Πληροφορικής, Πολιτικών Μηχανικών, Φυσικοθεραπευτών, Πολιτικών Μηχανικών έργων υποδομής, Φυσικοθεραπευτών
  • ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων, Διοικητικών, Οικονομολόγων Λογιστών, Ελαιοχρωματιστών, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτροτεχνιτών, Φυλάκων, Κηπουρών, Μαγείρων, Οδηγών Γ και Δ κατηγορίας, Οικοδομικών εργασιών, Σιδεράδων, Αλουμινάδων, Υδραυλικών, Ξυλουργών
  • ΥΕ Εργατών πρασίνου, Βοηθητικών εργασιών καθαριότητας, Βοηθητικών χειρωνακτικών εργασιών


Βασική προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης, είναι να υπάρχει ενεργή κάρτα ανεργίας.
Η ημερήσια αμοιβή θα διαμορφωθεί περίπου στα 21,90 ευρώ, ενώ η μηνιαία έως 548 ευρώ.

Επίσης δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις με αριθμ. 9/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018 και 3/2019 δημόσιες προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής και κατάταξης:
α) χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες: ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών,
β) χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60): ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα,
γ) αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω: δεκαπέντε (15) μόρια,
δ) ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής:

Α) Ατομικό 0 – 3.500 ευρώ Τριάντα (30) μόρια
Β) Οικογενειακό 0 – 7.000 ευρώ
Α) Ατομικό 3.501 – 5.000 ευρώ Είκοσι πέντε (25) μόρια

Β) Οικογενειακό 7.001 – 10.000 ευρώ
Α) Ατομικό 5.001 – 8.000 ευρώ Είκοσι (20) μόρια
Β) Οικογενειακό 10.001 – 16.000 ευρώ
Α) Ατομικό 8.001 – 12.000 ευρώ Δέκα (10) μόρια
Β) Οικογενειακό 16.001 – 26.000 ευρώ
Α) Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ  Μηδέν (0) μόρια
Β) Οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ

ε) ηλικία

18 έως 29 ετών Δεκαπέντε (15) μόρια
30 έως 44 ετών Είκοσι πέντε (25) μόρια
45 έως 54 ετών Τριάντα πέντε (35) μόρια
55 ετών και άνω Σαράντα πέντε (45) μόρια

στ) αριθμός ανηλίκων τέκνων: δέκα (10) μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο,
ζ) γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: δέκα (10) μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων,
η) δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης: σαράντα (40) μόρια και
θ) ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» της προγραμματικής περιόδου
ΕΣΠΑ 2014-2020: είκοσι (20) μόρια.

Συμπληρώστε παρακάτω τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ώστε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο υποβολής της αίτησης και για κάθε άλλη λεπτομέρεια του προγράμματος.

Διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας: 

  • Κοζάνη, Πίνδου 6 (δίπλα στον ΟΑΕΕ): Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες: 10:00-14:00 στα τηλέφωνα: 2461027654, 2461021156 & 6981300349