Νέα Voucher ΔΥΠΑ για ανέργους και εργαζόμενους

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις “ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Σκοπός της δράσης

Η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας έως 200 ωρών σε 80.000 ανέργους και 150.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ηλικίας άνω των 18 ετών, μέσω Voucher, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει :

 • Θεωρητική κατάρτιση με δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση διάρκειας έως 200 ωρών.
 • Απόκτηση Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στο αντικείμενο κατάρτισης.
 • Συνολικό Εκπαιδευτικό επίδομα έως 1.000€

Μέθοδος Υλοποίησης

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 35% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν άνεργοι και εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
 2. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Η εκάστοτε πρόσκληση που θα δημοσιεύει ο ΟΑΕΔ θα καθορίζει τις επιπλέον προϋποθέσεις συμμετοχής, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης.

Η επιλογή των ωφελουμένων γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.

Κάθε ενδιαφερόμενος, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής και να παρακολουθήσει ένα μόνο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης.

Αντικείμενα κατάρτισης

 • Βασικές Δεξιότητες Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ
 • Κυκλική Οικονομία
 • Online Branding και Επικοινωνία
 • Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Building
 • Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
 • Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στις Φυσικές Καταστροφές
 • Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

VOUCHER ΟΑΕΔ 80.000
Θέλω να ενημερωθώ για τα παραπάνω προγράμματα. Αυτή τη στιμή είμαι:
Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο
Όνομα
Επώνυμο
Όλα τα δηλωθέντα στοιχεία της παραπάνω αίτησης θα επεξεργαστούν αποκλειστικά και μόνο από τον αρμόδιο του ΚΔΒΜ ΕΡΜΗΣ ΙΚΕ. Τηρούνται απαρέγκλιτα όλοι οι νόμοι και κανόνες τήρησης απορρήτου των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.