Αναμένεται το Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα (Voucher) για απόκτηση Κρατικής Άδειας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (SECURITY) με Πιστοποίηση ΚΕΜΕΑ & ΕΟΠΠΕΠ για 5.000 Ανέργους 18-50 Ετών.

Άμεσα αναμένεται η έναρξη των αιτήσεων του νέου επιδοτούμενου προγράμματος για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν κρατική άδεια Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (SECURITY).

Η νέα δράση δίνει τη δυνατότητα σε 5.000 ανέργους να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης και να συμμετέχουν δωρεάν στις εξετάσεις για την απόκτηση της πιστοποίησης Security (Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας), που οδηγεί σε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. 

Η νέα δράση περιλαμβάνει: 

– Προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης των ανέργων – ωφελούμενων διάρκειας 105 ωρών που οδηγούν σε απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφαλείας επιπέδου 1 (Μεταγυμνασιακό). 

– Πιστοποίηση των γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης. 

Ωφελούμενοι – Προϋποθέσεις 

-Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. (έστω και μία ημέρα) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 -Να έχουν ηλικία από 18-50 ετών

-Να είναι Έλληνες πολίτες ή Έλληνες Ομογενείς ή πολίτες χώρας- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

*Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε τουλάχιστον βαθμό: Β2 Επίπεδο 

– Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο γυμνασίου). 

*Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που ο απολυτήριος τίτλος ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης. 

-Να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία δύο (2) έτη  

Μεθοδολογία διδασκαλίας

Εξ ολοκλήρου με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e–learning) 

Κριτήρια Επιλογής
Η επιλογή των ωφελουμένων στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης θα γίνεται κατά
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί
μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν
(όπως ανεργία, εκπαιδευτικό επίπεδο, ηλικία κ.λπ.) και μέχρι εξαντλήσεως των
προσφερομένων θέσεων.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

VOUCHER SECURITY
Παρακολούθησα το σεμινάριο ανέργων (1000 ευρώ) ή εργαζομένων (400 ευρώ) της ΔΥΠΑ
Checkboxes